Menu

Algemene voorwaarden OWSH GCV.

Het gebruik van deze website www.owsh.be houdt in dat je akkoord gaat met de onderstaande algemene voorwaarden, verbonden aan deze site.

Doel van de website

OWSH GCV biedt via deze website een digitale dienstverlening m.b.t. bepaalde producten.

De informatie op deze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Deze website is bestemd voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. De gebruiker is niet gemachtigd om de info, via deze website bekomen, op om het even welke manier, te reproduceren voor niet-persoonlijke doeleinden of commercieel te exploiteren.

Inhoud, aanbod en beschikbaarheid

OWSH GCV besteedt veel aandacht en zorg aan haar internetsite en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan de OWSH GCV niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie altijd volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Er kunnen daarom ook geen rechten worden ontleend aan de informatie op de website.
Deze website bevat ook: hyperlinks die verwijzen naar andere, door derden gepubliceerde websites, links naar software die je kan downloaden, verwijzingen naar andere informatiebronnen. OWSH GCV kan geen garantie bieden met betrekking tot de inhoud van of de toegang tot deze sites. De verwijzing ernaar impliceert ook niet dat OWSH GCV alle informatie die deze bronnen bevatten, zou goedkeuren.

Bij gebruik van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Het digitale aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van de producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Hierdoor is er na sluiten van een overeenkomst met betrekking tot een aankoop van een product of dienst geen mogelijkheid tot ontbinden van de overeenkomst. OWSH GCV zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen van en bij het uitvoeren van bestellingen van producten en de aanvragen tot dienstverlening.


De door de aankoper verschuldigde bedragen moeten worden voldaan tijdens het bestelproces. In geval van wanbetaling van de aankoper heeft OWSH GCV het recht om de vooraf aan de aankoper kenbaar gemaakte kosten in rekening te brengen.

De in het aanbod genoemde prijzen van producten of diensten zijn inclusief BTW.

Als de informatie, het aanbod of de dienstverlening van OWSH GCV via deze internetsite tekortkomingen vertoont, zal OWSH GCV al het mogelijke doen om die zo snel mogelijk weg te werken of recht te zetten. OWSH GCV levert ook grote inspanningen om onderbrekingen door technische fouten zoveel mogelijk te voorkomen. Zij kan echter niet garanderen dat de website volledig vrij is van onderbrekingen en andere technische problemen. Als je onjuistheden of problemen vaststelt, dan zouden we het op prijs stellen als je ons dit meldt. Je kan hiervoor contact opnemen met de beheerder van de website: OWSH GCV, info@owsh.be.

Aansprakelijkheid

OWSH GCV en de medewerkers zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit het gebruik van deze website of van het hierop beschikbaar gesteld materiaal/informatie.

OWSH GCV doet alle mogelijke inspanningen om de website te beveiligen. Wordt er een veiligheidsrisico opgespoord, dan behoudt het stadsbestuur zich het recht voor om op ieder moment de dienstverlening te onderbreken totdat het risico uitgeschakeld is.

OWSH GCV draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inbreuken of informaticafraudes waaraan derden zich schuldig maken, in geval van een informaticavirus of alle andere gevallen van overmacht.

OWSH GCV is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het niet correct of onvolledig doorsturen van elektronische formulieren.

Het raadplegen en/of gebruik van deze website houdt automatisch in dat volledig wordt ingestemd met voornoemde afwijzing van aansprakelijkheid en dat men afziet van elke aanspraak jegens de OWSH GCV en/of haar medewerkers.

Intellectuele eigendom en gebruik informatie

Alle intellectuele rechten met betrekking tot deze site behoren toe aan OWSH GCV. De toegang tot deze site betekent geenszins een overdracht van de intellectuele rechten.

Het is verboden om het geheel of een deel van de informatie die zich erop bevindt te kopiëren, reproduceren, te publiceren of te downloaden zonder de uitdrukkelijke toelating van OWSH GCV, tenzij voor strikt persoonlijk gebruik of voor niet-commerciële doeleinden.

Het gebruik en de reproductie van multimedia informatie (waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn; beelden, geluid en softwaretoepassingen) is steeds aan een voorafgaandelijke goedkeuring onderworpen.

Indien u hyperlinks van op uw eigen website naar deze website wilt creëren, vragen wij in verband met de toelaatbaarheid ervan vooraf contact op te nemen met OWSH GCV, info@owsh.be.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtsmacht

De toegang tot en het gebruik van deze website vallen onder het Belgisch recht. Bij geschillen met betrekking tot de website zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg bevoegd.

Vragen en klachten

Voor elke opmerking, vraag of klacht in verband met het gebruik van deze site, de gebruiksvoorwaarden, alsook voor iedere vaststelling van misbruik of diefstal van geheime informatie, kan u terecht bij OWSH GCV, info@owsh.be.
Het is mogelijk dat onze gebruiksvoorwaarden in de toekomst vatbaar zijn voor aanpassingen en wijzigingen. Het is dan ook aan de gebruiker om op regelmatige basis kennis te nemen van dit document.